Algemene voorwaarden

Bistro Francis – Algemene Voorwaarden versie – oktober 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Overeenkomst

Onder voorbehoud van bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Bistro Francis vertegenwoordigd door Kint Operations BV.

Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.bistrofrancis.nl; hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze locatie of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

2 Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting. Individuele gasten dienen, op straffe van automatische annulering, bij reservering een credit-card garantie te stellen. Ingeval de factuur na 14 dagen niet of niet volledig betaald is, is er van rechtswege door de gast op het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd van 5%.

Intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd door het enkel feit van het uitblijven van betaling. Betalingen na vertraging in betaling worden eerst aangerekend op intresten en schadevergoeding, pas daarna op de factuurprijs. Nooit kan een niet-inbezitname van de ter zijne beschikking gestelde verblijven, een onvolledig en/of betwist verblijf en/of reservering en/of dienst door de gast als voorwendsel gelden voor een vertraging in de betaling. Elke vertraging in betaling geeft het hotel het recht eenzijdig en zonder schadevergoeding aan de koper, alle bestaande en nog niet uitgevoerde overeenkomsten te vernietigen alsook elke uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

3 Beschrijving

De beschrijvingen, maten en kleuren, evenals details van foto’s en /of tekeningen in de prijsopgaven, catalogen, website, boeking sites en sociale media zijn louter informatief en nooit bindend.

4 Huishoudelijk Reglement

 • Allergenen – Als je dieetwensen hebt, zoals een intolerantie of allergie, vermeld dit dan bij het maken van de reservering. Wanneer je online reserveert kunt je dit vermelden in het vak ‘dieetwensen, allergieën of andere opmerkingen’.
 • De door ons verstrekte menu-informatie mag niet als enige vorm van garantie worden beschouwd. Je dient op basis van jouw persoonlijke omstandigheden het risiconiveau te beoordelen voordat je onze gerechten eet.
 • Kurkgeld – Je bent van harte welkom om eigen wijn mee te nemen die niet op onze wijnkaart staat. Het kurkgeld bedraagt 30 € per 750ml fles.
 • Credit Card Garantie – Voor gezelschappen van vijf personen of meer en tijdens drukke periodes vragen wij bij reservering een creditcard garantie. Dit doen we om no-shows te voorkomen en gasten niet onnodig te moeten teleurstellen. Het annuleringsbeleid en de no-show vergoeding staan vermeld in de reserveringsbevestiging.
 • Minderjarigen – Wij serveren geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar of zich op verzoek van een van onze medewerkers niet kunt identificeren. Ook niet als je met je ouders of onder begeleiding van een meerderjarige bent.
 • Niet roken – Hotel Kint/ Bistro Francis is volledig rookvrij. Het is derhalve niet toegestaan om binnen onze gebouwen te roken. Dit rookverbod geldt ook voor de kamer/ suites. Indien het management vaststelt dat het rookverbod is overtreden bedraagt de boete/schadevergoeding €250 euro per overtreding.
 • No-show – Als je ons niet van een annulering in kennis stelt, is een vergoeding verschuldigd welke ten laste van je creditcard wordt gebracht. De hoogte van deze vergoeding staat vermeld in je reserveringsbevestiging.
 • Huisdieren – Huisdieren zijn in het restaurant niet toegestaan. Op het terras wel. Daar hebben we ook voor de hond een lekkere bak water of dinergerecht.
 • Reserveringswijzigingen – We stellen het op prijs wanneer je ons tijdig wijzigingen doorgeeft. Gebeurd dit niet of op de dag van de reservering dan kunnen wij je wijziging niet garanderen.
 • Herbevestiging – Wij nemen contact met je op via email, sms of telefoon om de reservering te herbevestigen. We behouden het recht om je reservering te annuleren als we geen herbevestiging hebben ontvangen.
 • Te laat komen – Neem contact met ons op als je te laat komt. Wanneer je ons niet hiervan op de hoogte stelt kan het zijn dat we je tafel na 20 minuten vrijgegeven
 • Tafel voorkeuren – Uiteraard houden we rekening met je voorkeuren, echter een specifieke tafels of locatie voorkeur kan nooit gegarandeerd worden. Dit geldt ook voor ons terras.
 • Groepen & Events – Voor groepen kunnen we bij een tijdige aanvraag de private dining reserveren. Zijn er andere wensen, een speciale gelegenheid of wil je het hele restaurant reserveren? Neem dan contact op.

5 Check-in en check-out Hotel Kint

De gereserveerde verblijven zijn beschikbaar vanaf 15:00 uur de dag van aankomst en dienen vrijgemaakt te worden tegen uiterlijk 11:00 uur op de dag van vertrek. Indien een gast met een gegarandeerde reservering niet komt opdagen voor het aangegeven tijdstip, dan heeft het hotel van rechtswege het recht de gast een schadevergoeding aan te rekenen welke gelijk is aan de prijs van de totale reserveringswaarde met inbegrip van de eventueel gevraagde bijkomende diensten.

6 Klachten

Elke klacht betreffende diner in Bistro Francis, verblijf in Hotel Kint, goederen en/of factuur moet in de mate van het mogelijke door de gast zo vlug mogelijk tijdens zijn bezoek aan het de betreffende organisatie worden gemeld, dit om het management de kans te bieden de klacht direct te verhelpen.

In ieder geval moet de klacht geschieden, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de levering, dienst en/of factuur, schriftelijk te worden gedaan.

7 Overmacht

In geval van overmacht, niet te voorziene voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt het hotel en restaurant zich het recht om de gast, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een collega-hotel of restaurant, zo mogelijk in de omgeving.

8 Schade

Alle schade aangericht door de gast, zowel aan verblijven, stofferende goederen, en/of andere, behorend tot of bij het hotel/restaurant of toebehorende aan derden met welke het de locatie relaties onderhoudt, wordt volgens, hierbij door de gast aanvaarde opgave van het Kint Operations BV contant betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de gast. Betreffende het stallen van voertuigen op de parking van het hotel, alsook in installaties toebehorende aan derden met welke het hotel en restaurant relaties onderhoudt, wordt overeengekomen dat Kint Operations BV ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals, zonder beperkend te zijn, schade, diefstal en/of verdwijning aan het voertuig of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen, alsook bijvoorbeeld lichamelijke letsels aan gasten of derden dewelke zou zijn teweeggebracht door wie/wat dan ook op deze plaatsen.

Hotel Kint/Bistro Francis is volledig rookvrij. Het is derhalve niet toegestaan om binnen onze gebouwen te roken. Dit rookverbod geldt ook voor de kamer/ suites. Indien het management vaststelt dat het rookverbod is overtreden bedraagt de boete/schadevergoeding €250 euro per overtreding.

9 Geschillen

In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, is alleen de rechtbank bevoegd en dit uitsluitend overeenkomstig het Nederlands Recht. Wissels noch afwijkende betalingsmodaliteiten veranderen deze bevoegdheid. De gast aanvaardt deze algemene voorwaarden op het ogenblik van de reservering. De gast verklaart deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en ermee in te stemmen, en zich tevens te zullen voegen naar het gebruikelijke huishoudelijk reglement (art. 4) van Kint Operations en de instructies door het personeel verschaft. Het personeel is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient als dan op eerste verzoek het hotel te verlaten.

10 Algemene Voorwaarden – Events

Betalingsvoorwaarden:

 1. Na acceptatie van de offerte zal een aanbetaling worden gevraagd van 50% welke binnen 7 dagen na factuurdatum moet worden voldaan.
 2. Binnen 60 dagen voor aanvang van het event zal een tweede aanbetaling van 25% gevraagd worden welke binnen 7 dagen na factuurdatum moet worden voldaan.
 3. Indien acceptatie van de offerte binnen 60 dagen voor aanvang van het event valt zullen we 1 aanbetaling van 75% vragen welke binnen 7 dagen na factuurdatum moet worden voldaan.
 4. Na afronding van het event zal de resterende 25% van de geaccepteerde offerte + extra verbruik op basis van nacalculatie worden gefactureerd. Deze factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden:

 1. Tot 60 dagen voor aankomst kan maximaal 50% van de bevestigde reservering kosteloos worden geannuleerd.
 2. Vanaf 60 tot 30 dagen voor aanvang van het evenement kan maximaal 25% van de bevestigde reservering kosteloos worden geannuleerd.
 3. Vanaf 29 tot 8 dagen voor aanvang van het evenement zal 90% van de reserveringswaarde gefactureerd worden.
 4. Vanaf 7 dagen tot de aanvangsdag van het event, No show of vroegere vertrekdatum zal 100% van de reserveringswaarde gefactureerd worden

Overige Event Voorwaarden:

Wijzigingen in aantallen kunnen doorgegeven worden tot 30 dagen voor aanvang van het evenement, een afwijking tot maximaal 20% wordt geaccepteerd. Vanaf 29 dagen voor aanvang zal bij een wijziging in aantallen het volledige bedrag gefactureerd worden

Groepen – Reserveringen vanaf 8 personen behandelen wij als een groepsreservering.

11 Algemene Voorwaarden – Algemeen

Betalingsvoorwaarden:

 1. Na acceptatie van het prijsvoorstel zal een aanbetaling worden gevraagd van 50% welke binnen 7 dagen na factuurdatum moet worden voldaan.
 2. Bij het uitchecken zal de resterende 50% van het prijsvoorstel + extra verbruik gedurende het verblijf op basis van nacalculatie ter plekke worden afgerekend.

Annuleringsvoorwaarden:

  1. Tot 60 dagen voor aankomst kan maximaal 50% van de bevestigde reservering kosteloos worden geannuleerd.
  2. Vanaf 60 tot 30 dagen voor aanvang van de groep kan maximaal 25% van de bevestigde reservering kosteloos worden geannuleerd.
  3. Vanaf 29 tot 8 dagen voor aanvang van de groep zal 90% van de reserveringswaarde gefactureerd worden.
  4. Vanaf 7 dagen tot de aanvangsdag van de groep, No show of vroegere vertrekdatum zal 100% van de reserveringswaarde gefactureerd worden
  5. Individuele reserveringen (1 tot en met 4 kamers)

 

12 Creditcardgarantie

De gast zal bij het inchecken een creditcard ter beschikking stellen, waarvan Kint Operations BV de gegevens zal opnemen. Indien de gast de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de creditcard in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de gast wordt bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij per post. In ieder geval dient de gast de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren indien hij meent dat deze niet terecht is gebeurd.

Art 1152 BW is hierbij van toepassing.

13 Toerisme Zuid-Limburg

Wilt u meer informatie over de regelgeving rond toeristisch logies of wilt u een klacht indienen tegen dit hotel?

Neem dan contact op Visit Zuid-Limburg.